Hlavní oblasti výzkumu a vývoje

Hlavní oblasti výzkumu a vývoje

Výzkum ústavu je zaměřen zejména do tří oblastí. První oblastí je využití numerických metod pro modelování fyzikálních polí (řešení sdružených úloh, modelování nano struktur). Druhou je výzkum speciálních měřicích metod pro získávání a zpracování časových, obrazových a spektroskopických signálů pomocí technik nukleární magnetické rezonance (NMR) a nukleární kvadrupólové rezonance (NQR). Třetí oblastí je experimentální a aplikovaná elektrotechnika a elektronika zaměřená na detekci krátkých vysoce výkonných elektromagnetických impulsů (řádu až 10 GW), rychlých opakovaných i jednorázových procesů (v oblasti ns), metody měření extrémně nízkých hodnot koncentrací vzdušných iontů a nestandardní zdroje elektrické energie (harvestery, rezonanční zdroje, aplikace pro fotovoltaiku). Ve všech oblastech je výzkum cílen na možné technické a technologické aplikace. Popis konkrétních řešených projektů je uveden na této stránce.

Ústav dlouhodobě řeší výzkumná témata z oblasti nanoelektrotechniky, fotoniky, biofotoniky, moderních matematických a numerických nástrojů analýzy elektromagnetického pole nanostruktur a materiálového inženýrství, a jako komplexní přístup nevyužívá cílené dělení na výzkumné skupiny.