Elektrotechnická kvalifikace

Garant: doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D.

Aktuální informace

Poučení pro studenty v rámci mezifakultní výuky a svobodných předmětů bude ve středu 21.2.2024 od 16 hodin v místnosti SD1.49 (Technická 12)

Mimo termíny poučení a přezkoušení uvedené ve vyhláškách níže lze kvalifikaci nutnou pro práci v laboratořích a dílnách FEKT získat pouze externě, u doc. Ing. Arnošta Bajera, CSc. - kontakt pro sjednání termínu ZDE.

Obecné informace

  • Zákon 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Související NV:
  • Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
  • Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
  • Směrnice děkana 2/2022 Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.
  • Informace o získané kvalifikaci jsou v  Informačním systému VUT po přihlášení v části  Student , odkaz v menu  Studium  a na této stránce je seznam  Dosažených kvalifikací
  • Doba platnosti každého přezkoušení jsou  3 roky, studenti si mohou platnost ověřit v elektronickém indexu v IS. Povinností každého studenta je získat odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci a v případě uplynutí lhůty její platnosti dbát na její včasné obnovení.
  • Studenti bez platné kvalifikace se nebudou moci zúčastnit laboratorních cvičení, proto budou muset tato laboratorní cvičení nahrazovat.
  • Kvalifikace získaná podle zrušené Vyhlášky 50/1978 Sb. zůstává platná v původní délce (3 roky od přezkoušení).
  • Osvědčení získaná mimo FEKT se neuznávají.

Možnost získání kvalifikace §6 v plném rozsahu

Pro zájemce existuje možnost získání kvalifikace dle §6 NV 194/2022 v plném rozsahu (s platností i mimo FEKT). K tomu je třeba absolvovat předmět Bezpečná elektrotechnika (XPC-ELB) a vykonat komisionální zkoušku.

Postup distančního přezkoušení (testu) - pouze pro stávající studenty

Pro prodloužení/obnovení stávající kvalifikace studentům FEKT slouží distanční přezkoušení.

V e-learningu VUT najděte (Vyhledat kurzy) předmět RBEZ. Vstupte do něj a vyberte příslušný test §4 nebo §6. Dále se řiďte pokyny na obrazovce. Test je časově omezen na 10 minut a můžete jej spustit kdykoliv během uvedeného časového okna. Výsledek testu (uspěl/neuspěl) se dozvíte ihned po ukončení testu. Přepis informace o úspěšně absolvovaném testu do IS VUT se provádí dávkově (ručně) a tedy se zpožděním.

Vyhlášky a informace

Požadovaná kvalifikace studentů

Studenti fakulty smí vykonávat takovou obsluhu a práci na elektrickém zařízení ve školních laboratořích a dílnách, která odpovídá jejich postupně získávaným odborným znalostem a fyzické zdatnosti, a to vždy pod dohledem nebo dozorem pracovníka, který je určen k jejich odbornému vedení. V souladu se  směrnicí děkana FEKT jsou studenti FEKT posuzováni z hlediska elektrotechnické kvalifikace podle NV 194/2022 Sb. po příslušném prokazatelném poučení, proškolení a přezkoušení jako osoby poučené (§4) nebo osoby znalé pro samostatnou činnost  (ve smyslu §6).

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Pro studium 1. a 2. ročníku musí studenti získat kvalifikaci „osoby poučené“, pro studium 3. ročníku kvalifikaci „osoby znalé pro samostatnou činnost“, která je nutná pro samostatnou realizaci semestrálních projektů a bakalářských prací v laboratořích. Postup získání nebo obnovení kvalifikace je popsán ve směrnici děkana a také ve vyhlášce pro příslušný studijní program, viz výše.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Studenti všech navazujících magisterských studijních programů FEKT musí mít platnou elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu §6 – „osoby znalé pro samostatnou činnost“.
Studenti, kteří požadovanou kvalifikaci nezískali během předchozího studia na FEKT, musí být prokazatelně poučeni a přezkoušeni nejpozději do zahájení výuky v zimním semestru 1. ročníku v termínech stanovených garantem předmětu RBEZ. Termíny pro přezkoušení budou zveřejněny na internetových stránkách fakulty.

STUDENTI JINÝCH FAKULT ZAPSANÍ DO PŘEDMĚTŮ REALIZOVANÝCH NA FEKT
Studenti z ostatních fakult, zapsaní do předmětů realizovaných na FEKT, musí získat před zahájením výuky kvalifikaci odpovídající zařazení daného předmětu. Garant takového předmětu je povinen uvést požadavek na elektrotechnickou kvalifikaci do prerekvizit předmětu v IS VUT.
Tito studenti jsou povinni účastnit se poučení a přezkoušení v termínech společně se studenty FEKT.

STUDENTI MOBILITNÍCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A ZAHRANIČNÍCH STÁŽÍ
Studentům všech mobilitních studijních programů, zahraničních stáží a studentům studijních pobytů v rámci dvoustranných smluv o přímé spolupráci mezi vysokými školami nebo v rámci pobytů „free movers“ zajišťovaných fakultou bude ve spolupráci s vedoucím oddělení mobilitních programů fakulty a příslušným pracovníkem UTEE stanoven před zahájením výuky (na základě předchozí elektrotechnické praxe a typu či oboru plánovaného studia nebo činnosti na fakultě) požadavek na rozsah prokazatelného poučení a přezkoušení, které bude realizováno v anglickém jazyce.

Poučení a přezkoušení

Prokazatelné poučení

Povinné prokazatelné poučení probíhá v čase a místě určeném ve vyhlášce pro příslušný studijní program, viz výše. O účasti studenta na poučení se vede záznam ve formě prezenční listiny, kterou student musí podepsat.

Způsob přezkoušení

Přezkoušení se provádí formou testu. Každý zkušební test obsahuje 10 otázek. Pro úspěšné složení testu je povolena maximálně jedna nesprávná odpověď. Přehled zkušebních otázek obsahující všechny otázky z databáze testů viz níže. Rozsah zkoušené látky je vymezen ve studijních materiálech.

Platnost kvalifikace

Platnost kvalifikace získané v průběhu studia je omezena jen na laboratoře a dílny FEKT VUT v Brně, potvrzení o této kvalifikaci nebo o praxi se v žádném případě pro třetí strany (brigády apod.) nevydává. Doba platnosti každého přezkoušení jsou  3 roky, studenti si mohou platnost ověřit v elektronickém indexu v IS. Povinností každého studenta je získat odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci a v případě uplynutí lhůty její platnosti dbát na její včasné obnovení.

Studijní materiály

Pracovní sešit (je vhodné mít na poučení)BBZ PS.pdf
Přehled otázek a odpovědí k testu §4 a §6otazky.pdf 
Poučení ve zkrácené verziPrezentace zkrácená.pdf