Elektrotechnická kvalifikace

Garant: doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D.

 

Aktuální informace

Poučení pro získání kvalifikace v elektrotechnice online bude v pátek 12.2.202 16-18 hodin - událost MS Teams.

Přezkoušení pro kvalifikaci dle §4 resp. §6 Vyhlášky 50/1978 Sb. proběhne v e-learningu, předmět RBEZ, ve dnech 15. a 16.2.2021 (test vykonáte individuálně kdykoliv v uvedené dny). Náhradní termín přezkoušení (testu) bude 18.2.2021.

S ohledem na aktuální omezení se ruší do odvolání prezenční výuka na VUT, až na výjimky. Proto rozhodnutím garanta:

 • povinné poučení se převádí na distanční, formou webinářů s prováděnou prezenční listinou
 • doběhne přezkoušení stávajících studentů, registrovaných přes RBEZ pro získání/obnovení §6
 • upravují se termíny poučení i přezkooušení původně uváděné ve vyhláškách, viz dále sekce Aktuální termíny poučení a přezkoušení

Za komplikace se omlouváme.

Upozornění pro webináře v MS TEAMS

Podpis na prezenční listině je nahrazen elektronickou autorizací pomocí IS VUT, proto se do MS Teams přihlašujte výhradně svým VUT loginem!

 

Obecné informace

 • Směrnice děkana pro seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.
 • Informace o získané kvalifikaci jsou v Informačním systému VUT po přihlášení v části Student, odkaz v menu Studium a na této stránce je seznam Dosažených kvalifikací
 • Doba platnosti každého přezkoušení jsou  3 roky, studenti si mohou platnost ověřit v elektronickém indexu v IS. Povinností každého studenta je získat odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci a v případě uplynutí lhůty její platnosti dbát na její včasné obnovení.
 • Studenti bez platné kvalifikace se nebudou moci zúčastnit laboratorních cvičení, proto budou muset tato laboratorní cvičení nahrazovat.
 • Přezkušování probíhá elektronicky formou testu na PC. Je nutné, aby student znal své přihlašovací údaje do Active Directory a IS VUT – viz podrobnosti o účtech na http://www.feec.vutbr.cz/OSIS/ucty.php
 • Poučení a přezkušování mimo termíny uvedené ve vyhláškách níže není možné. Chybějící přezkoušení nebo poučení lze mimo uvedené termíny doplnit pouze externě u doc. Ing. A. Bajera, CSc., kterého kontaktujte mailem na bajer@feec.vutbr.cz. - Tato možnost dočasně po dobu nouzového stavu NEPLATÍ!
 • Osvědčení získaná mimo FEKT se neuznávají.

Postup distančního přezkoušení (testu)

V e-learningu VUT najděte (Vyhledat kurzy) předmět RBEZ 2020/21. Vstupte do něj (je povolena i registrace sebe sama, pokud tam nejste již registrováni) a vyberte příslušný test §4 nebo §6. Dále se řiďte pokyny na obrazovce. Test je časově omezen na 10 minut a můžete jej spustit kdykoliv během časového okna uvedeného v části Aktuální termíny.

prezkouseni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuální termíny poučení a přezkoušení

Distanční přezkušování proběhne v předmětu RBEZ v e-learningu (studenti mají možnost zapsat se do RBEZ sami).

Prezenční SP BPC-AMT, BPC-EKT, BPC-MET, BPC-SEE, BPC-TLI, BPC-AUD (specializace AUDB-TECH)

 • poučení a přezkoušení probíhají v rámci předmětu BPC-EL1, sledujte informace garanta předmětu BPC-EL1
 • 7.10.2020 od 12 hodin- náhradní termín poučení – online formou s prezencí přítomnosti
 • 12.10.2020 10:00-12:00 – opravný termín přezkoušení §4 – distančně

Prezenční SP BPC-IBE, BPC-BTB, AJEI-H, BPC-AUD (specializace AUDB-ZVUK)

 • 18.9.2020 08:00 (Aula prof. Kalendovského) – poučení pro studenty 1. ročníku bakalářských SP BPC-BTB, AJEI-H
 • 18.9.2020 10:00 (Aula prof. Kalendovského) – poučení pro studenty 1. ročníku bakalářských SP AUDB-ZVUK, BPC-IBE
 • 2.10.2020 10:00 – 12:00 – přezkoušení pro kvalifikaci §4 – distančně
 • 7.10.2020 od 12 hodin- náhradní termín poučení – online formou s prezencí přítomnosti
 • 12.10.2020 10:00-12:00 – opravný termín přezkoušení §4 – distančně

Prezenční SP BPC-STC (CESA)

 • 21.9.2020 10:00 (Fit Centrum Machina) – poučení pro studenty 1. ročníku BPC-STC
 • 5.10.2020 09:00 (SC4.69) – přezkoušení pro kvalifikaci §4 – distančně
 • 7.10.2020 od 12 hodin- náhradní termín poučení – online formou s prezencí přítomnosti
 • 12.10.2020 10:00-12:00 – opravný termín přezkoušení §4 – distančně

Kombinované SP BKC-EKT, BKC-MET, BKC-SEE, BKC-TLI

 • 25.9.2020 17:00 (SD1.52) – poučení – online formou s prezencí přítomnosti
 • 2.10.2020 17:00-20:00 – přezkoušení pro kvalifikaci §4 – distančně
 • 7.10.2020 od 12 hodin- náhradní termín poučení – online formou s prezencí přítomnosti
 • 12.10.2020 10:00-12:00 – opravný termín přezkoušení §4 – distančně

Pro studenty nastupující do NMGR z jiných škol mimo FEKT

 • 21.9.2020 09:00 (Aula prof. Kalendovského) – poučení
 • 30. 9. 2020  08:00-12:00 – přezkoušení pro kvalifikaci §6 – distančně
 • 7.10.2020 od 12 hodin- náhradní termín poučení – online formou s prezencí přítomnosti
 • 12.10.2020 13:00-15:00 – opravný termín přezkoušení §6 – distančně

Získání/Obnovení kvalifikace §6

 • termíny přezkoušení pro kvalifikaci §6 v rámci registrace RBEZ
 • 12.10.2020 13:00-15:00 – opravný termín přezkoušení §6 – distančně

Vyhlášky a informace

Termíny uvedené ve vyhláškách s ohledem na zavedení distanční formy neplatí!. Řiďte se termíny výše.

Požadovaná kvalifikace studentů

Studenti fakulty smí vykonávat takovou obsluhu a práci na elektrickém zařízení ve školních laboratořích a dílnách, která odpovídá jejich postupně získávaným odborným znalostem a fyzické zdatnosti, a to vždy pod dohledem nebo dozorem pracovníka, který je určen k jejich odbornému vedení. V souladu se směrnicí děkana FEKT jsou studenti FEKT posuzováni z hlediska elektrotechnické kvalifikace podle Vyhlášky 50/1978 Sb. po příslušném prokazatelném poučení, proškolení a přezkoušení jako pracovníci poučení (§4) nebo pracovníci pro samostatnou činnost (ve smyslu §6).

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Pro studium 1. a 2. ročníku musí studenti získat kvalifikaci „pracovníci poučení“, pro studium 3. ročníku kvalifikaci „pracovníci pro samostatnou činnost“, která je nutná pro samostatnou realizaci semestrálních projektů a bakalářských prací v laboratořích. Postup získání nebo obnovení kvalifikace je popsán ve Směrnici děkana a také ve vyhlášce pro příslušný studijní program, viz výše.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Studenti všech navazujících magisterských studijních programů FEKT musí mít platnou elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu §6 – „pracovníci pro samostatnou činnost“.
Studenti, kteří požadovanou kvalifikaci nezískali během předchozího studia na FEKT, musí být prokazatelně poučeni a přezkoušeni nejpozději do zahájení výuky v zimním semestru 1. ročníku v termínech stanovených garantem předmětu RBEZ. Termíny pro přezkoušení budou zveřejněny na internetových stránkách fakulty.

STUDENTI JINÝCH FAKULT ZAPSANÍ DO PŘEDMĚTŮ REALIZOVANÝCH NA FEKT
Studenti z ostatních fakult, zapsaní do předmětů realizovaných na FEKT, musí získat před zahájením výuky kvalifikaci odpovídající zařazení daného předmětu. Garant takového předmětu je povinen uvést požadavek na elektrotechnickou kvalifikaci do prerekvizit předmětu v IS VUT.
Tito studenti jsou povinni účastnit se poučení a přezkoušení v termínech společně se studenty FEKT.

STUDENTI MOBILITNÍCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A ZAHRANIČNÍCH STÁŽÍ
Studentům všech mobilitních studijních programů, zahraničních stáží a studentům studijních pobytů v rámci dvoustranných smluv o přímé spolupráci mezi vysokými školami nebo v rámci pobytů „free movers“ zajišťovaných fakultou bude ve spolupráci s vedoucím oddělení mobilitních programů fakulty a příslušným pracovníkem UTEE stanoven před zahájením výuky (na základě předchozí elektrotechnické praxe a typu či oboru plánovaného studia nebo činnosti na fakultě) požadavek na rozsah prokazatelného poučení a přezkoušení, které bude realizováno v anglickém jazyce.

Poučení a přezkoušení

Prokazatelné poučení

Povinné prokazatelné poučení probíhá v čase a místě určeném ve vyhlášce pro příslušný studijní program, viz výše. O účasti studenta na poučení se vede záznam ve formě prezenční listiny, kterou student musí podepsat.

Způsob přezkoušení

Přezkoušení se provádí formou testu. Každý zkušební test obsahuje 10 otázek. Pro úspěšné složení testu je povolena maximálně jedna nesprávná odpověď. Přehled zkušebních otázek obsahující všechny otázky z databáze testů viz níže. Rozsah zkoušené látky je vymezen ve studijních materiálech.

Platnost kvalifikace

Platnost kvalifikace získané v průběhu studia je omezena jen na laboratoře a dílny FEKT VUT v Brně, potvrzení o této kvalifikaci nebo o praxi se v žádném případě pro třetí strany (brigády apod.) nevydává. Doba platnosti každého přezkoušení jsou  3 roky, studenti si mohou platnost ověřit v elektronickém indexu v IS. Povinností každého studenta je získat odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci a v případě uplynutí lhůty její platnosti dbát na její včasné obnovení.

Možnost získání §6 v plném rozsahu pro zájemce

Pro zájemce existuje možnost získání kvalifikace dle §6 Vyhlášky v plném rozsahu (s platností i mimo FEKT). K tomu je třeba absolvovat předmět Bezpečná elektrotechnika (XPC-ELB) a vykonat komisionální zkoušku.

Studijní materiály

 • Kaláb, Steinbauer, Veselý: Bezpečnost v elektrotechnice. Aktuální vydání, VUT Brno,
 • Kaláb, Steinbauer, Veselý: Bezpečnost v elektrotechnice, pracovní sešit. Aktuální vydání, VUT Brno.

Tištěná skripta jsou k dostání v prodejně CERM na Kolejní 4.

Pro přehrávání animovaných prezentací Flash  je nutné mít instalovaný Adobe Reader v9 nebo vyšší a Adobe Flash Player:

Elektronická skripta BBZ.pdf
Pracovní sešit (nutné mít na poučení) BBZ PS.pdf
Vyhláška 50/1978 Sb. 50_78.pdf
Přehled otázek a odpovědí k testu §4 až §6 otazky.pdf 
Poučení ve zkrácené verzi Prezentace
English presentation Presentation