Elektrotechnická kvalifikace

Garant: doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D.

Aktuální informace

Přezkoušení pro obnovení kvalifikace dle §4 resp. §6 Vyhlášky 50/1978 Sb. probíhá v e-learningu, předmět RBEZ, v období 18.6. až 30.6.2022 (test vykonáte individuálně kdykoliv v uvedené dny).

Zákon 250/2021Sb. s účinností od 1.7. 2022 ruší vyhlášku 50/1978Sb. Aktuálně však nebyly doposud vydány prováděcí předpisy:

 • Návrh nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
 • Návrh nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Obecné informace

 • Směrnice děkana pro seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.
 • Informace o získané kvalifikaci jsou v Informačním systému VUT po přihlášení v části Student, odkaz v menu Studium a na této stránce je seznam Dosažených kvalifikací
 • Doba platnosti každého přezkoušení jsou  3 roky, studenti si mohou platnost ověřit v elektronickém indexu v IS. Povinností každého studenta je získat odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci a v případě uplynutí lhůty její platnosti dbát na její včasné obnovení.
 • Studenti bez platné kvalifikace se nebudou moci zúčastnit laboratorních cvičení, proto budou muset tato laboratorní cvičení nahrazovat.
 • Osvědčení získaná mimo FEKT se neuznávají.

Možnost získání kvalifikace §6 v plném rozsahu

Pro zájemce existuje možnost získání kvalifikace dle §6 Vyhlášky v plném rozsahu (s platností i mimo FEKT). K tomu je třeba absolvovat předmět Bezpečná elektrotechnika (XPC-ELB) a vykonat komisionální zkoušku.

Postup distančního přezkoušení (testu) - pouze pro stávající studenty

Pro prodloužení/obnovení stávající kvalifikace studentům FEKT slouží distanční přezkoušení.

V e-learningu VUT najděte (Vyhledat kurzy) předmět RBEZ 2021/22. Vstupte do něj (je povolena i registrace sebe sama, pokud tam nejste již registrováni) a vyberte příslušný test §4 nebo §6. Dále se řiďte pokyny na obrazovce. Test je časově omezen na 10 minut a můžete jej spustit kdykoliv během časového okna uvedeného v části Aktuální termíny.

prezkouseni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuální termíny poučení a přezkoušení

Získání/Obnovení kvalifikace §4 a §6

 • 20.9.2021 až 23.9.2021 - distanční forma testu
 • termíny přezkoušení pro kvalifikaci §6 v rámci registrace RBEZ

Vyhlášky a informace

 • Organizace přezkoušení §4 – pro studenty 1. ročníku prezenční formy bakalářských SP BPC-AMT, BPC-EKT, BPC-MET, BPC-SEE, BPC-TLI, BPC-AUD (AUDB-TECH)

 • Organizace přezkoušení §4  – pro studenty 1. ročníku kombinovanou formy bakalářských SP BKC-EKT, BKC-MET, BKC-SEE, BKC-TLI

 • Organizace přezkoušení §4 – pro studenty 1. ročníku bakalářských SP BPC-IBE, BPC-BTB, AJEI-H, BPC-AUD (AUDB-ZVUK)

 • Organizace přezkoušení §4 – pro studenty 1. ročníku bakalářského SP BPC-STC (CESA)

 • Organizace přezkoušení ve smyslu §6 - pro studenty z jiných škol nastupující do 1. ročníku magisterských SP

 • Organizace přezkoušení ve smyslu §6 – povinné pro studenty 3. ročníku bakalářských SP a studenty magisterských SP, kteří nemají kvalifikaci ve smyslu §6 Vyhlášky s platností minimálně do května příštího roku - viz výše

Požadovaná kvalifikace studentů

Studenti fakulty smí vykonávat takovou obsluhu a práci na elektrickém zařízení ve školních laboratořích a dílnách, která odpovídá jejich postupně získávaným odborným znalostem a fyzické zdatnosti, a to vždy pod dohledem nebo dozorem pracovníka, který je určen k jejich odbornému vedení. V souladu se směrnicí děkana FEKT jsou studenti FEKT posuzováni z hlediska elektrotechnické kvalifikace podle Vyhlášky 50/1978 Sb. po příslušném prokazatelném poučení, proškolení a přezkoušení jako pracovníci poučení (§4) nebo pracovníci pro samostatnou činnost (ve smyslu §6).

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Pro studium 1. a 2. ročníku musí studenti získat kvalifikaci „pracovníci poučení“, pro studium 3. ročníku kvalifikaci „pracovníci pro samostatnou činnost“, která je nutná pro samostatnou realizaci semestrálních projektů a bakalářských prací v laboratořích. Postup získání nebo obnovení kvalifikace je popsán ve Směrnici děkana a také ve vyhlášce pro příslušný studijní program, viz výše.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
Studenti všech navazujících magisterských studijních programů FEKT musí mít platnou elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu §6 – „pracovníci pro samostatnou činnost“.
Studenti, kteří požadovanou kvalifikaci nezískali během předchozího studia na FEKT, musí být prokazatelně poučeni a přezkoušeni nejpozději do zahájení výuky v zimním semestru 1. ročníku v termínech stanovených garantem předmětu RBEZ. Termíny pro přezkoušení budou zveřejněny na internetových stránkách fakulty.

STUDENTI JINÝCH FAKULT ZAPSANÍ DO PŘEDMĚTŮ REALIZOVANÝCH NA FEKT
Studenti z ostatních fakult, zapsaní do předmětů realizovaných na FEKT, musí získat před zahájením výuky kvalifikaci odpovídající zařazení daného předmětu. Garant takového předmětu je povinen uvést požadavek na elektrotechnickou kvalifikaci do prerekvizit předmětu v IS VUT.
Tito studenti jsou povinni účastnit se poučení a přezkoušení v termínech společně se studenty FEKT.

STUDENTI MOBILITNÍCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A ZAHRANIČNÍCH STÁŽÍ
Studentům všech mobilitních studijních programů, zahraničních stáží a studentům studijních pobytů v rámci dvoustranných smluv o přímé spolupráci mezi vysokými školami nebo v rámci pobytů „free movers“ zajišťovaných fakultou bude ve spolupráci s vedoucím oddělení mobilitních programů fakulty a příslušným pracovníkem UTEE stanoven před zahájením výuky (na základě předchozí elektrotechnické praxe a typu či oboru plánovaného studia nebo činnosti na fakultě) požadavek na rozsah prokazatelného poučení a přezkoušení, které bude realizováno v anglickém jazyce.

Poučení a přezkoušení

Prokazatelné poučení

Povinné prokazatelné poučení probíhá v čase a místě určeném ve vyhlášce pro příslušný studijní program, viz výše. O účasti studenta na poučení se vede záznam ve formě prezenční listiny, kterou student musí podepsat.

Způsob přezkoušení

Přezkoušení se provádí formou testu. Každý zkušební test obsahuje 10 otázek. Pro úspěšné složení testu je povolena maximálně jedna nesprávná odpověď. Přehled zkušebních otázek obsahující všechny otázky z databáze testů viz níže. Rozsah zkoušené látky je vymezen ve studijních materiálech.

Platnost kvalifikace

Platnost kvalifikace získané v průběhu studia je omezena jen na laboratoře a dílny FEKT VUT v Brně, potvrzení o této kvalifikaci nebo o praxi se v žádném případě pro třetí strany (brigády apod.) nevydává. Doba platnosti každého přezkoušení jsou  3 roky, studenti si mohou platnost ověřit v elektronickém indexu v IS. Povinností každého studenta je získat odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci a v případě uplynutí lhůty její platnosti dbát na její včasné obnovení.

Studijní materiály

Elektronická skripta BBZ.pdf
Pracovní sešit (nutné mít na poučení) BBZ PS.pdf
Vyhláška 50/1978 Sb. 50_78.pdf
Přehled otázek a odpovědí k testu §4 až §6 otazky.pdf 
Poučení ve zkrácené verzi Prezentace
English presentation Presentation